ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

ಸಂಗಂ ಯುಗ :-

1.“ ಸಂಗಂ “ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ ಒಟ್ಟು ಗೂಡುವುದು “ ಅಥವಾ “ ಸಂಘಟನೆ “
2. ಸಂಗಂ ಎಂಬುದು ಭೌದ್ಧರ “ ಸಂಘ “ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ .
3. ಸಂಗಂ ಗಳು ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ವೇಗೈ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿರು ಮಧುರೇಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತು .
4. ತಮಿಳು ಸಂಪ್ರಾದಾಯದಂತೆ ಮೂರು ಸಂಘಗಳಿದ್ದವು .
5. ಈ ಸಂಘ ಕ್ರಿ.ಶ. ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು .
6. ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯ – ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ .
7. ಈ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು – “ ಪತ್ ಪಾಟ್ಟ್ “ ಹಾಗೂ “ ಎಟ್ಟುತ್ತೊಗೈ “
8. ಈ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ – “ ತೋಳ್ ಕಾಪ್ಫಿಯಂ “
9. ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯು – ಪಾಂಡ್ಯರು , ಚೇರ ಹಾಗೂ ಚೋಳ ರೆಂಬ ಮೂರು ತಮಿಳು ರಾಜ ವಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ .
10. ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರತದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ “ ತಮಿಳು “ ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು .
11. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪಿತಾಮಹಾ – “ ಅಗಸ್ತ್ಯ “ .
12. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ವೈಯಾಕರಣಿ – “ ಅಗಸ್ತ್ಯ “
13. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ – ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣದ “ ಪೋಟಿಯಲ್ “ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ .
14 ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲವನ್ನು – “ ಸಂಗಂ ಯುಗ “ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .
15 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳ್ ಗಮ್ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ ಹಮ್ ನ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕವಿ ಕವಿ ಕೂಟವೆ – “ ಸಂಗಂ “
16. ಸಂಗಂ – ಎಂದರೆ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರ್ಥ .

ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ :- ( ಪಾಂಡ್ಯರು )

17. ತಮಿಳು ಸಂಗಂ ಅರಸರಲ್ಲಿ – ಚೋಳ , ಚೇರ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡ್ಯ ಅರಸರು ಪ್ರಮುಖರು
18. ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಗಳು – ತೀನ್ ಮಧುರೆ , ಕಾಪಟಾಪುರ ನಂತರ ಮಧುರೈ
19. ಪಾಂಡ್ಯರ ಲಾಂಛನ – ಮೀನು
20. ಪಾಂಡ್ಯ ಅರಸರು ರೋಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ – ಅಗಸ್ಟಸ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ಧರು .
21. ಪಾಂಡ್ಯ ಅರಸರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ – ನೆಡುಂ ಚೆಳಿಯನ್ .
22. ನೆಡುಂ ಚೆಳಿಯನ್ 5 ಪಾಳೆಗಾರರನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – “ ತಲೈ ಯಾಲುಗಾನಂ “ .
“ ತಲೈ ಯಾಲಂಗಾನ ಯುದ್ಧದ ವಿಜೇತ “ ಎಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ಅರಸನ ಹೆಸರು “ ನೆಡುಂ ಚೆಳಿಯನ್ “
23. ಮಾಗುಂಡಿ ಮರುವನ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಕಿರರ್ ಕವಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಾತ – ನೆಡುಂ ಚೆಳಿಯನ್ .
24. ಪಾಂಡ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ – ಪೆರವ ಲೂಟಿ

ಚೇರರು :-

25. ಚೇರ ಮನೆತನದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು – “ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಾಡು “
26. ಚೇರರ ರಾಜಧಾನಿ – “ ತಿರುವಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ”
27. ಚೇರರ ರಾಜ್ಯಾ ಲಾಂಛನ – “ ಧನಸ್ಸು “
28. ಚೇರರ ಮೊದಲ ದೊರೆ – “ ಉದಿಯೆಂಜರಲ್ “
29. ಚೇರರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ – “ ಸೆಂಗುತ್ತವನ್ ಚೇರ “

ಚೋಳರು :-

30. ಚೋಳರ ರಾಜ್ಯವು – ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ವೇಾರ್ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು .
31. ಚೋಳರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ – “ ಉರೆಯೂರ್ “
32. ಚೋಳರ ರಾಜಧಾನಿ – “ ಪುಹಾರ್ ಅಥಾವ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ “
33. ಚೋಳರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ – “ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಥವಾ ಹುಲಿ “ .
34. ಚೋಳರ ಪ್ರಥಮ ದೊರೆ – “ ಇಳೈಯಾನ್ ಚೋಳ “
35. ಇಳೈಯಾನ್ ಚೋಳನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
36. ಚೋಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
37. ವೆಣೈ ಯುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಚೋಲ ದೊರೆ – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
38. ಪುಹಾರ್ ಎಂಬ ಚೋಳ ಬಂದರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
39. ಉರೆಯೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚೋಳ ದೊರೆ – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
40.“ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ “ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಮನು – “ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ “
41.ವೆಣ್ಣಾರ್ ನಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ – ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ
42. ಶ್ರೀರಂಗದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅಣಿಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ – ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ
43. ಚೋಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ದೊರೆ – ವಿಜಯಾಲ
44. ಚೋಳರ ಮತ್ತೋಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ದೊರೆ – “ ರಾಜರಜ ಚೋಳ “
45. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಮಗನ ಹೆಸರು – ‘ ರಾಜೇಂದ್ರ “
46. ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳ ಎಂಬ ಬಿರುದ್ದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಅರಸ – “ ರಾಜೇಂದ್ರ “
47. “ ಚೋಳ ಗಂಗಂ “ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ – “ ರಾಜೇಂದ್ರ “
48. “ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳ ಪುರಂ “ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾತೃ – “ ರಾಜೇಂದ್ರ “
49. ರಾಜೇಂದ್ರನ ರಾಜಧಾನಿ – “ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ “
50. “ ಕದರಂಗೊಂಡ “ ಎಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ಅರಸ – “ ರಾಜೇಂದ್ರ “

ಚೋಳರ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ :-

51. ರಾಜನೆ ಸಾರ್ವಬೌಮನಾಗಿದ್ದ
52. ಅಧಿಕಾರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿತ್ತು
53. ಆಯಾ ಸ್ಥಳದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು .
54. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಚುನಾವಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು .
55. ನಾಡು, ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ಮಂಡಲ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು .
56. ರಾಜರಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರು – ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು .
57. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ – “ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘ “ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು .
58. ಚೋಳರು – ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು .
59. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ – ದ್ರಾವಿಡಶೈಲಿ ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು .
60. ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಚೋಳರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ದೇವಾಲಯ .
61. ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ – ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ 1009 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ.
62. ‘ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ “ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ – ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ 1030
63. ಚೋಳರ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ – ಜಯಗೊಂಡರ್ .
64. “ ಪೆರಿಯಾ ಪುರಾಣ “ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ – ಶೆಕ್ಕಿಲಾರ್ ( ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿ )
65. “ ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ “ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ – ಕಂಬನ್

ಸಂಗಂ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತ :-

66. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು – ಅರಸ
67. ರಾಜ ಪದವಿ – ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿತ್ತು .
68. ರಾಜರನ್ನು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು .
69. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಿಗಿದ್ದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳು – ಎಂಪೆರುಕುಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಪೆರಾಯಮ್ .
70. ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ಧೂತರು .
71. ಗೂಢಾಚರರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ಬರ್ರರ್ .
72. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ,- ಮಂಜಲಮ್
73. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು – ನಾಡುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
74. ನಾಡುಗಳನ್ನ – ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ ವಿಬಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
75. ಹಳ್ಳಿಗನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು – “ ಸಿರೂರ್ ಮತ್ತು ಪೆರೂರ್ “
76. ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – “ ಅವೈ “
77. ಹಳ್ಳಿಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – ಮನ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪೊಡಿಯಲ್
78. ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – “ ಪಪೈ “
79.ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ತಾನೈತ್ ತಲೈವನ್
80.ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು – ವೀರಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ನೆಡುಕಲ್
81. ಸಂಗಂ ಯುಗದ ಜರನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ – ಭೂಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ
82. ಭೂತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – “ ಕರೈ “
83. ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ – ಪಾಂಡೈಯಾ
84. ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ – ಉರೈಯೂಲ್ .
85. ರೈತರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ವೆಳ್ಳಾರರು .
86. ಸಂಗಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನದಿಗಳು – ಪೆಣ್ಣಾರ್ , ಪಾಲಾರ್ , ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಪರ್ಣಿ .
87. ಚೇರ ದೇಶ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು – ಹಲಸು
88. ಸಂಗಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸ್ಥಳ – ಉರೈಯೂರು
89. ಪಾಂಡ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು – ಸಲಿಯೂರ್
90. ಚೋಳರ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು – ಪುಹಾರ್ .
91. ಎತ್ತರದ ಬೆಳಕಿನ ಮನೆ ಈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿತ್ತು – ನಿರ್ಪೆಯರ್ಕು .
92. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ಅವಣಂ
93. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಧಗಳು – ಮಾಳಂಗಾಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಂಗಾಡಿ
94. ಬೆಳಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರು – ಮಾಳಂಗಾಡಿ
95. ಸಂಜೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರು – ಅಲ್ಲಂಗಾಡಿ
96. ಬಾರತದಿಂದ ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಸನ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೀನಿ – ನೆಯ್ದ ಬಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ .
97. ಮೆಣಸನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಪ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೀಕರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು – ಯವನ ಪ್ರಿಯರು
98. ಸಂಗಂ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು – ನಿಷ್ಕ , ಫಲ , ಸುವರ್ಣ ( ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ) ಕಾಕಿನಿ ( ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ ) ಹಾಗೂ

99. ಶತಮಾನ ( ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ) .ಸಂಗಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ – ಅಂದಣರ್w

Advertisements

Tina Dabi IAS: First Rank in First Attempt at UPSC, Know about Her Hardwork and Boyfriend

​Tina Dabi of Delhi is the topper of Civil Services Examination, 2015. In all, 1078 candidates were recommended by UPSC for two All India Services – IAS and IPS, and other Central Services, viz. IFS, IRS and ITS, among others. Tina has always been a mercurial young girl and has shown immense potential throughout her career. This result is a testimony of her determination. She has obviously selected for IAS as her first choice and Haryana as her first choice for cadre.

The UPSC Civil Services Examination is the most prestigious competitive examination of India. The Civil Services result for 2015 has reflected the true spirit of Indian secularism where the first ranker is a Hindu, the second is a Muslim and the third one is a Punjabi/Sikh. It has also again showed the growing clout of woman in the Indian Civil Services.

Tina was born in Bhopal. She shifted with her parents to Delhi when she was in class VII. Since then she is living Delhi only. She has done schooling from Convent of Jesus and Mary.

Her mother Himani Dabi is an engineer while her father Jaswanth Dabi is working with the Department of Telecom, also as an engineer. Actually, both of her parents had cracked UPSC Indian Engineering Services – IES. As a matter of fact, Himani Dabi had done B. Tech from NIT, Bhopal from where she was a topper. Tina has one younger sister, named Riya.

After completing her schooling, she took admission in the Lady Sriram College of Commerce in 2011. She didn’t go for B.Com from here, rather she took admission in B. A. Political Science. You will be surprised to know that from this very year she had started to prepare for UPSC Civil Services Examination. She had in fact taken admission in Rau’s IAS Academy in 2011 when she was only 18 year old. Here are two images of Rau’s IAS Enrollment Form.

She has deep interest in the Constitution of India and the Indian politics from her school days. Her interest got reflection in her very first year result where she was topper among of Delhi University in Political Science discipline.

Tina Dabi is also endowed with amazing oratory skill. In fact, she has been a profound debater since her school days.

She was the Vice Speaker of Youth Parliament, 2012 where her performance was simply scintillating.

It is even more pleasant to see that Tina has cracked the exam in her very first attempt. And, she is only 22 years old. In that sense, if she continues to work as an IAS, someday she will become the Cabinet Secretary to the Government of India.

There is no denying that Tina is an inspiration for Indian youths, particularly girls.

Tina’s family is settled in Delhi.

As a matter of fact, Tina Dabi is a Dalit girl. Isn’t it pleasant surprise that a Dalit girl topped the UPSC Civil Services Examination at the age of 22 years in her very first attempt? By caste, she is a Kamble, a SC.

There is no denying that Tina is quite beautiful and adorable. It is natural that youngsters also want to know whether she is any committed relationship or not.

Tina is single and not looking for any committed relationship at this moment. All of her time is devoted for study. The result says it all.

Tina Dabi on Reservation

As mentioned above, Tina had never used reservation in her entire career. A Fake Facebook profile of her uses this fact and showed that Tina Dabi has some ‘reservation about reservation’. There are lots of fake Facebook profiles of Tina Dabi, which were created after the UPSC results. It is quite clear from this viral Facebook post that the writer is not Tina. In the first paragraph itself, she seems to be taking name of Narendra Modi as the person who had inspired her. She is a smart and well-educated girl and understand the importance of neutrality and anonymity in the Weberian bureaucracy which is prevalent in India. She will never make a statement which can be construed as political one, or which can be used to propagate the agenda of a party. The person who had written this post using Tina Dabi name seems to be a supporter of Narendra Modi. He/she should know that by doing this type of outrageous stuff, he/she is only creating problems for his leader. Obviously, one can’t blame Narendra Modi for this.

Interestingly, she is also not seems to be happy with ‘ Jai Bhim ‘ being commented by various users in congratulatory messages to her. Ludicrous, isn’t it?

Top IAS Guidance websites and Blogs of The IAS Toppers

Join our Whatsapp Groups and Broadcasts +917204420175

​Are you looking for online coaching websites for IAS? Presenting a comprehensive List of Useful Websites for IAS Preparation covering almost all aspects in Civil Services Exam Preparation – Prelims, Mains and Interview. As the list is long, it is not practical to visit all websites regularly (not needed either! :-)) and hence we advice to select only 3 or 4 better managed websites from the list.

Best IAS Websites for UPSC Civil Services Exam Online Preparation

1. ClearIAS.com

2. cleariasexam.com

3. Mrunal.org

4. insightsonindia.com

5. iasbaba.com

6. gktoday.in

7. iasscore.in

8. IASexamportal.com

9. swapsushias.blogspot.in

10. iaspassion.com

11. iaskracker.com

12. jagranjosh.com

13. UPSCguide.com

14. CivilServiceIndia.com

15. ias100.in

16. halfmantr.com

17. civilsdaily.com

18. prepareias.in

19. iasaspirants.com

20. iaspaper.in

21. iksa.in

22. visionias.in

23. ias.org.in

24. testfunda.com

25. byjusclasses.com

PS: Of-course, there are many other websites and blogs available, but we tried to restrict the total count to 25! Users too can suggest websites, and they will be added if they have quality materials.

IAS Forum Websites

1. iasforums.com

2. upscforums.com

3. forumias.com

4. indianofficer.com

5. interviewprep4ias.com

6. upscdiscussions.com

IAS Toppers Blogs

1. thesupermanreturns.wordpress.com

2. rijubafna.com

3. youtube.com/user/unacademy

4. lohitmatani.wordpress.com

5. iasdream.com

6. jhinujha.wordpress.com

7. irasinghal.blogspot.in

8. unravellingcse.wordpress.com

Apart from the above mentioned list of IAS online coaching websites (free and paid), it is advised to refer selected websites from Indian Government and NGOs as mentioned below.

Useful Government Websites For Civil Service Preparation*

1. ncert.nic.in – Download NCERT Texts as PDF.

2. nios.ac.in – Download NIOS Online Materials.

3. egyankosh.ac.in – Download IGNOU Books.

4. yojana.gov.in – Download Yojana and Kurukshetra Magazines.

5. upsc.gov.in – Official Website of UPSC.

6. pib.nic.in – Press Information Bureau Website, for government updates.

7. prsindia.org – PRS Website for tracking bills in Parliament.

8. idsa.in – IDSA website for Defense and Foreign relations.

9. gatewayhouse.in – Indian Council for Global relations.

10. envfor.nic.in – Ministry of Environment and Forests.

11. mea.gov.in – Ministry of External Affairs.

12. indiabudget.nic.in – Download Budget and Economic Survey.

13. ptinews.com – Press Trust of India.

14. pdgroup.upkar.in – Pratiyogita Darpan Magazine.

15. ibef.org – India Brand Equity Foundation for economy and business.

16. vikaspedia.in – Knowledge initiative by InDG.

17. makeinindia.com – Make in India initiative for manufacturing related info.

Also read: Strategy and Books for Early Birds To Clear IAS Exam

* Government Websites/NGO or Business Organization websites.

UPSC exam Guidance, How to start IAS preparation

                ​Every day, we get queries from a lot of IAS aspirants regarding UPSC exam guidance. Many ask from where should they start the UPSC preparation. With mushrooming coaching institutes and a plethora of materials available online and offline, their worries are only compounded. We at Clear IAS™ ( http://www.clearias.com ) believe that it is very important to address the basic queries of all freshers. Yes, that’s why we are here.

ClearIAS provides free IAS online coaching, guidance, strategies, books, online study materials and mock tests with a vision that no candidate should be left out of UPSC exam competition due to the inaccessibility of expensive IAS classroom coaching. Now, you may go through our advice listed out as 7-steps. We hope this guidance-post to be equally helpful for everyone who are confused – beginners or veterans.

First step: Learn the requirements of the UPSC Civil Services Exam!

No. You don’t need to know everything under the Sun to clear this exam. That’s the first thing to get into your head. There is a prescribed syllabus by UPSC for the three stages of this 1-year long exam, ie Prelims, Mains and Interview. A good understanding of

UPSC syllabus and exam pattern is the first step for all freshers. Also, understand the

Eligibility criteria for writing UPSC CSE exam . If you still have questions in your mind, just go through our article ‘frequently asked questions on IAS exam preparation ‘.

Second Step: Buy some essential books to get the stone rolling!

Everyone will agree that without investing in some books, one cannot clear IAS exam. That’s right. The syllabus is vast, the aspirant should develop the habit of reading. To start with, we recommend buying some useful books (like Indian Polity by Laxmikanth ) in addition to all the NCERT books. List of

essential books for IAS preparation is compiled in this website, taking inputs from many toppers. Links are also provided to buy online at discounted prices. Order a few basic books on the list today itself, so that you will feel that you are into it. Also, make newspaper reading a habit.

Third Step: Read our free online study materials

Yes; there is such thing as a free lunch. We call it free online study materials from Clear IAS™ . We write articles regularly on many topics – basically on those which aspirants find it tough to find the right materials. We publish study materials for every subject in Prelims and Mains like History, Geography, Economics, Polity, Current Affairs etc and ensure that the contents help in quick learning. Our readers are free to print the online materials in PDF form or even in paper form, except for commercial circulation. If you wish to extend your exam preparation from laptop to mobiles and tablets, download for free the Clear IAS mobile app which has been receiving a huge response from our users. The app received top ratings, mostly 5 stars and crossed 2,00,000+ downloads in Google Play store.

Fourth Step: Get the right guidance; follow our articles on UPSC Civil Services Exam guidance

Requirements for each stage of the UPSC exam , ie Prelims, Mains and Interview are different. But there are many things in common too. Hence, ClearIAS.com throughout this website follows Prelims-cum-Mains Integrated approach, which is a fast and smooth approach to clear IAS. You may read our guidance articles for Prelims , Mains , and

Interviews . Always get inspiration and right guidance from the topper’s interviews published on the website .

Fifth Step: Join ClearIAS mock test series: practice, learn, and revise!

You can learn and compete with thousands of aspirants across India by attempting our full length timed online mock test series with negative marking for UPSC Prelims . Always keep in touch with UPSC previous year question papers so that you won’t read wild things, and stay focused.

As you may know, only when tested in an exam atmosphere with negative marking, you can improve the ability to deliver in the actual exam hall. Try for free the UPSC Prelims online mock exams by ClearIAS – in the new innovative platform which integrates learning with test-taking. You would be surprised to find how fast you can learn!

Sixth Step: Stay away from low-quality IAS Coaching Centers!

We are not against any classroom IAS Coaching centers . There are many good, reputed centers, but at the same time there are many others which don’t provide any service even after charging lakhs of rupees as fees from the candidates. The ‘bad guys’ often misguide with advertisements and out-dated notes. Understand that the very need of attending a coaching institute, if any, is for right guidance, and not knowledge. In this online age, knowledge is available at mouse-click. If you are misguided in this highly competitive exam, you are ruined! So reduce your dependency on spoon-feeding by coaching institutes and build your analytical abilities. And for right guidance, you can always refer the unedited interviews by toppers in websites like ClearIAS.com .

Seventh Step: Stop worrying too much; just do it!

Well, why don’t do get your feet wet? You have nothing to lose. But you will be a totally different person, well aware of our nation and things around you once you step in. Don’t worry about your age, financial background, lack of time or any other usual excuses. You are never late. Get involved. Just jump in and do it! Understand that a journey of thousand miles starts with a single step.

Guidance for Prelims – Selected Posts from ClearIAS.com

1. A Note Before You Begin IAS Preparation or Coaching .

2. Smart Work for IAS Preparation .

3. Strategy and Books for Early Birds To Clear IAS Exam .

4. How to clear Civil Services prelims?

5. How can smart aspirants like you clear UPSC Prelims ‘the smart way’?

6. 5 reasons why you should take more UPSC Prelims mock tests

7. Civil Service Prelims: 6 Month Strategy – Part 1 .

8. Civil Service Prelims: 6 Month Strategy – Part 2.

9. How much time will it take to clear IAS prelims?

10. IAS Books for Civil Services Prelims and Mains Exam Preparation .

For more analysis and articles on Preliminary Exam, regularly follow the category: Civil Services Prelims .

Guidance for Mains – Selected Posts from ClearIAS.com

1. Strategy and Study Plan for Clearing IAS Mains Exam .

2. How to clear Civil Services mains?

3. How To Select IAS Mains Optional As Per The Latest UPSC Syllabus?

4. How To Write A Good Essay In Civil Service Mains Exam?

5. What to Study for Ethics Paper in IAS Mains GS?

6. World History for UPSC Mains: Understanding The Basics .

7. Security and Disaster Management for UPSC Mains Exam .

8. Indian Society For UPSC Civil Services Mains Exam .

For more analysis and articles on Main Exam, regularly follow the category: Civil Services Mains .

UPSC syllabus Prelims, Mains and Interview

​UPSC Syllabus can be accessed and downloaded from this page. Aspirants may bookmark this page to refer the latest UPSC syllabus for IAS exam (Civil Services Exam Prelims, Mains and Interview). Syllabus for individual subjects in IAS mains (including optional subject) are provided in the corresponding links. Scroll down to refer and download the same.

UPSC Syllabus – Civil Services Preliminary Exam

Civil Services Preliminary exam comprises of two compulsory papers of 200 marks each (General Studies Paper I and General Studies Paper II). The questions will be of multiple choice, objective type. The marks in prelims will not be counted for final ranking, but just for qualification for main exam.

The Commission will draw a list of candidates to be qualified for Civil Service (Main) Examination based on the criterion of minimum qualifying marks of 33% in General Studies PaperII of Civil Services (Preliminary) Examination and total qualifying marks of General Studies Paper-I of Civil Services (Preliminary) Examination as may be determined by the Commission.

UPSC Syllabus for Paper I – (200 marks) Duration: Two hours (Counted for the merit rank in the Prelims)

Current events of national and international importance.

History of India and Indian National Movement.

Indian and World Geography – Physical, Social, Economic Geography of India and the World.

Indian Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.

Economic and Social Development Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc.

General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity and Climate Change – that do not require subject specialization.

General Science.

UPSC Syllabus for Paper II- (200 marks) Duration: Two hours (Not counted for the merit rank in Prelims but a qualifying Paper; just needs 33% marks)

Comprehension.

Interpersonal skills including communication skills.

Logical reasoning and analytical ability.

Decision-making and problem-solving.

General mental ability.

Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. – Class X level).

As you may know, only when tested in an exam atmosphere with negative marking, you can improve the ability to deliver in the actual exam hall. Try for free the UPSC Prelims online mock exams by ClearIAS – in the new innovative platform which integrates learning with test-taking. You would be surprised to find how fast you can learn!

UPSC Syllabus – Civil Services Mains Exam

A candidate’s rank in UPSC Civil Service Exam depends only on the mark scored in Main and Interview. The main exam has 1750 marks while interview has 275 marks.

The written examination (main) will consist of the following nine papers, but only 7 papers will be counted for final merit ranking. For the rest two papers, the candidate should secure minimum marks prescribed by UPSC each year.

Qualifying Papers – Not counted for final ranking:

Paper ‐ A – Indian Language – Syllabus. (One of the Indian Languages to be selected by the candidate from the Languages included in the Eighth Schedule to the Constitution. This paper will not be compulsory for candidates hailing from the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim.) 300 Marks.

Paper‐ B – English Language – Syllabus . 300 Marks.

Papers to be counted for merit ranking:

1. Paper‐I Essay – Syllabus. 250 Marks.

2. Paper‐II General Studies – I – Syllabus. 250Marks. (Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society).

3. Paper‐III General Studies –II – Syllabus. 250 Marks. (Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations).

4. Paper‐IV General Studies –III – Syllabus. 250 Marks. (Technology, Economic Development, Bio‐diversity, Environment, Security and Disaster Management).

5. Paper‐V General Studies –IV – Syllabus. 250 Marks. (Ethics, Integrity and Aptitude).

6. Paper‐VI Optional Subject – Paper 1 – 250 Marks.

7. Paper‐VII Optional Subject – Paper 2 – 250 Marks.

Syllabi for Optional Subjects:

1. History Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

2. Geography Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

3. Economics Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

4. Sociology Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

5. Public Administration Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

6. Philosophy Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

7. Psychology Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

8. Political Science Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

9. Agriculture Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

10. Animal Husbandry and Veterinary Science Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

11. Anthropology Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

12. Botany Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

13. Chemistry Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

14. Civil Engineering Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

15. Commerce Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

16. Electrical Engineering Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

17. Geology Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

18. Law Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

19. Mathematics Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

20. Management Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

21. Mechanical Engineering Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

22. Medical Science Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

23. Physics Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

24. Statistics Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

25. Zoology Syllabus – Civil Services Mains Exam UPSC .

26. Literature of any one of the following languages: Assamese , Bengali , Bodo ,

Dogri , Gujarati , Hindi , Kannada, Kashmiri ,

Konkani , Maithili , Malayalam , Manipuri,

Marathi , Nepali, Oriya , Punjabi , Sanskrit ,

Santhali , Sindhi , Tamil, Telugu, Urdu and

English .

UPSC Syllabus – Civil Services Interview

1. The candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his/her career. He/she will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a Board of competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his/her intellectual qualities but also social traits and his/her interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross-examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate.

3. The interview test is not intended to be a test either of the specialised or general knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

Sub Total (Written test) : 1750 Marks

Personality Test: 275 Marks

Grand Total: 2025 Marks

Recommended list of books for UPSC preparation by ClearIAS.com

List of essential books for IAS preparation is compiled in this website, taking inputs from many toppers. Links are also provided to buy online at discounted prices.

Latest UPSC Pattern Analysis and other FAQs

Frequently Asked Questions (FAQs) about UPSC Civil Services Exam .

IAS Exam Eligibility

Scheme and Subjects in UPSC Civil Services Exam: Latest Pattern .

UPSC Civil Services Mains Exam New Syllabus (2013) .

UPSC Civil Services Exam New Syllabus (2013) – Analysis.

UPSC CSE Mains Syllabus – of each paper including optionals in detail .

UPSC Previous Year Question Papers IASsmartStudy Prelims Online Mock Tests.

IAS, UPSC, KAS, KPSC, BANKING EXAM, COMPITATIVE EXAM, COACHING, PDF DOWNLOAD