ಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತು 🌷 ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

​🌷1) ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಬಿಂದು ಯಾವುದು?

* ಮೃತ ಸಮುದ್ರ.

2) ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು?

* ಏಷ್ಯಾ.

3) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

* 48.

4) ಏಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳ ಗಡಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ

ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ?

* ಸೂಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ.

5) “ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಖಂಡ” ಎಂದು ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನು

ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

* ಏಷ್ಯಾ.

6) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

* ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್. (ಮೇಘಾಲಯ).

7) “ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್” ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು

ಸೆಂ.ಮೀ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?

* 1187 ಸೆಂ.ಮೀ.

8) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಸುಮಾರು —–

ಮಿಲಿಯನ್ ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು?

* 44.

9) ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತಿರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ —–

ಭಾಗದಷ್ಟಾಗಿದೆ?

* ಶೇ.33.

10) ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ —– ಎನ್ನುವರು?

* ಯೂರೆಷ್ಯ.

11) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವು ಮೂರು ಕಡೆ —— & ಒಂದು ಕಡೆ ——-

ಭಾಗದಿಂದಾವರಿಸಿದೆ?

* ಸಾಗರಗಳು & ಭೂಭಾಗ.

12) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಗರವಿದೆ?

* ಆಕ್ಟಿರ್ಕ್.

13) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಗರವಿದೆ?

* ಪೆಸಿಫಿಕ್.

14) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಗರವಿದೆ?

* ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ.

15) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಖಂಡವಿದೆ?

* ಯುರೋಪ್.

16) ಬಾಕ್ಸೈಟ್ —— ಲೋಹ.

* ಕಬ್ಬಿಣೇತರ.

17) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪ

ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

* ಚೀನಾ.

18) ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏಷ್ಯಾದ ಚಿಕ್ಕದೇಶ

ಯಾವುದು?

* ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್.

19) “ಮಂಚೂರಿಯ” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

* ಚೀನಾ.

20) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು “ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ” ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶ

ಯಾವುದು?

* ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ.

21) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು —– ಬಿಲಿಯನ್

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ?

* 4.2.

22) ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ

——– ಎನ್ನುವರು.

* ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ.

23) “ಕಹೀನ್” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

* ಜಪಾನ್.

24) ಹೂಗ್ಲಿ : ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರದೇಶ :: ಮುಂಬಯಿ : ——.

* ಪುಣೆ ಪ್ರದೇಶ.

25) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಯಾವುದು?

* ಟಿಬೆಟ್.

26) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳನಾಡಿನ ಜಲರಾಶಿ

ಯಾವುದು?

* ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ.

27) Petra ಎಂದರೆ ——.

* ಕಲ್ಲು.

28) Oleum ಎಂದರೆ —–.

* ತೈಲ.

29) “ವುಹಾನ್” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ?

* ಚೀನಾ.

30) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ ಯಾವುದು?

* ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ.

31) “ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ” ಎಲ್ಲಿದೆ?

* ದಕ್ಷಿಣ ಸೈಬೀರಿಯಾ.

32) “ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ” ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ?

* ಟಿಬೆಟ್.

33) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಂದು ಯಾವುದು?

* ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್.

34) ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಎತ್ತರವೇಷ್ಟು?

* 8848 ಮೀ.

35) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಮನದಿಗಳು ಯಾವ

ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿವೆ?

* ಕಾರಾಕೊರಂ.

36) “ಹಾನ್ಶಿನ್” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

* ಜಪಾನ್.

37) ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ

ಸಂಯೋಜಿತವಾದದ್ದು?

* ಲ್ಯಾಟಿನ್.

38) ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ——-

ಎನ್ನುವರು?

* ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ.

39) ಟಂಡ್ರ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಯಾವ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಿರಿದಾದ

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ?

* ಆಕ್ಟಿರ್ಕ್.

40) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

* ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್.

41) ಏಷ್ಯಾದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು?

* ವ್ಯವಸಾಯ.

42) ಚೀನಾದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಿದೆ?

* ಯುನ್ನಾನ್.

43) “ಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ” ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ?

* ಮಯನ್ಮಾರ್.

44) ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದು?

* ಭಾರತ.

45) “ಅಮುರ್” ನದಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು?

* ರಷ್ಯಾ.

46) “ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೊ” ನದಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು

ಬರುವುದು?

* ಚೀನಾ.

47) ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವು?

* ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ.

48) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು

ಯಾವು?

* ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ.

49) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

* ಭಾರತ.

50) “ಚಾಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

* ಚೀನಾ.

51) “ಐಸೆ ಕೊಲ್ಲಿ” ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

* ಜಪಾನ್.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ …..

ಸಂಗ್ರಹ :- 6 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s